Ostatní domácnosti

Mám zájem

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus.

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Na co lze dotaci čerpat

 • na výměnu kotle na pevná paliva splňující 1. nebo 2. emisní třídu za nový ekologický zdroj (tepelné čerpadlo)
 • na výměnu lokálních topidel
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Podporované typy zdrojů:

 • tepelná čerpadla s elektrickým pohonem a napojením na teplovodní otopnou soustavu (min. energetická třída A+)
 • plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A)
 • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++
 • tepelná čerpadla s plynovým pohonem a napojením na teplovodní otopnou soustavu (min. energetická třída A++)

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky na www.novazelenausporam.cz

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Rodinný dům (Kč)  Bytový dům (Kč / b.j.)
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 50 000 18 000

Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.

Příjem žádostí

 • podzim 2021

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti

 • formulář žádosti o podporu
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně
 • doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je nový zdroj tepla realizován
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso

Po provedení výměny je potřeba předložit

 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla
 • doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj)
 • zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř. výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

  Nečekejte na poslední chvíli a raději vše vyřešte s předstihem. Pomůžeme Vám!

  Mám zájem o dotaci až 130.000,- Kč

  • Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů. Údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně.