Kotlíkové dotace

Mám zájem

V roce 2016 startují nové dotace na výměnu kotle pro rodinné domy s až 80% pokrytím nákladů na nákup a instalaci nového kotle. Co všechno kotlíková dotace pokrývá a kolik peněz bude možné získat? Máte kotel na pevná paliva? Pak se kotlíková dotace týká právě Vás. Využijte šanci ušetřit za pořízení nového kotle až 80 %.

Ministerstvo životního prostředí spustilo očekávané celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR) vidí strůjce znečištění ovzduší v používání starých kotlů a rozhodlo se tento problém řešit. V této souvislosti získala Česká republika peníze z evropských fondů a plánuje vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů do roku 2020. Obyvatelé rodinných domů si tak budou moci pořídit nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo za výrazně nižší náklady.

Výměna starého kotle nebude motivace, ale i povinnost. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v České republice možné používat v domácnostech neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Na povinnou výměnu starých kotlů za nové má MŽP k dispozici 9 miliard korun od Evropské unie.

Dotace na kotle pokryjí až 80% způsobilých výdajů

Kotlíková dotace na výměnu starého kotle je odstupňovaná podle typu nového topného tělesa. Nejvyšší dotace je poskytována na tepelná čerpadla a kotle na biomasu (využívající obnovitelné zdroje energie).

Zdroj vytápění

Výše podpory

Kotel na uhlí

70%

Kombinovaný kotel (uhlí a biomasa), plynový kondenzační kotel

75%

Kotel na biomasu, tepelné čerpadlo

80%

Dotace může být navýšena o dalších 5% ve vybraných oblastech s největšími problémy se znečištěným ovzduším.

Co všechno tedy pokrývá kotlíková dotace?

Kotlíková dotace se nevztahuje pouze na pořizovací cenu samotného kotle nebo tepelného čerpadla, ale pokrývá také další související náklady označované jako způsobilé výdaje. Na co všechno je tedy možné kotlíkovou dotaci využít?

 • Pořizovací cena nového kotle nebo tepelného čerpadla

 • Dodávky a služby související s předmětem podpory

 • Náklady na mikroenergetická opatření (max. 20. tis. Kč)

 • Doporučení energetického specialisty na mikroenergetická opatření

 • Stavební práce související s realizací nové nebo úpravou stávající otopné soustavy

 • Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV

 • Náklady na energetického specialistu a zpracování energetického štítku

 Maximální výše proplacené dotace na kotle

Maximální výše způsobilých výdajů, na které lze nárokovat dotaci, je stanovena na 150.000 Kč. Částka vyplacená v rámci dotace se pak počítá podle jednoduchého vzorce = výše způsobilých výdajů * výše podpory.

Příklad proplacené dotace:

Výše způsobilých a doložených výdajů

150.000 Kč

Výše podpory

80%

Celkově proplacené výdaje = 120.000 * 0,8 = 120.000 Kč

Podmínky pro získání kotlíkové dotace:

O dotaci na nový kotel může požádat majitel nemovitosti nebo zastupující osoba s plnou mocí. Současně musí být dodrženy základní podmínky dotací na kotle:

 • Dotace na kotle se vztahuje pouze na rodinné domy

 • Nový otopný zdroj musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků

 • Na rodinný dům musí být vystaven průkaz energetické náročnosti budovy, případně musí být navrženo mikro energetické opatření

 • Rodinný dům je vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nebo spolu v kombinaci s dalším typem kotle (plynový, elektrický)

 • Nelze vyměňovat stávající kotel na biomasu za kotel na uhlí

 • Nelze vyměňovat stávající kotel s automatickým přikládáním paliva

 • Nelze vyměňovat zdroj tepla, na který již byla poskytnuta státní dotace (od roku 2009)

Se žádostí o kotlíkovou dotaci je třeba přinést tyto doklady:

 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 • Pokud je nemovitost v horší energetické třídě, než-li C (zjistí PENB), pak je potřebný dokument s návrhem mikro energetického opatření

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu, komínové těleso a deklarace jeho typu (odhořívací, prohořívací, aj.), materiálu (např. ocel) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.

 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud existují)

 • Písemný souhlas vlastníka pozemku (pokud je vlastník pozemku jiný než majitel nemovitosti)

 • Další dokumenty a přílohy požadované krajem

Mikroenergetická opatření

Pokud není průkaz energetické náročnosti budovy zpracován, je potřeba provést některé z doporučených „mikroenergetických opatření“.

Posouzení vhodnosti mikroenergetického opatření musí provést energetický specialista. Návrh tohoto opatření energetický specialista napíše do žádosti, uvede číslo své autorizace včetně podpisu a razítka. Max. výše podpory na provedení opatření je 20.000,- a tato částka je započítána do celkových uznatelných nákladů Poskytovat doporučení k provádění mikroenergetických opatření mohou energetičtí specialisté se zaměřením „Energetická certifikace budov“.

Příručka pro žadatele